Čo je kritická končatinová ischémia? 

Kritická končatinová ischémia (z angl. Critical Limb Ischemia – CLI) je klinicky definovaná ako recidivujúca kľudová bolesť, ktorá trvá minimálne 2 týždne a vyžaduje anagletickú liečbu opiátmi s prítomnosťou ulcerácie alebo rôzne veľkej straty tkanív a členkovým systolickým tlakom nižším než 50 mmHg alebo palcovým systolickým tlakom nižším než 30 mmHg či transkutánnou parciálnou tenziou kyslíka pod 30 mmHg.

Incidencia CLI činí 500-1000 osôb/milión obyvateľov. Vyšší výskyt je pozorovaný u pacientov s diabetesom, čo zodpovedá približne počtu 100.000 vysokých amputácií uskutočnených v krajinách EU a v USA. Prognóza CLI z pohľadu jedinca je pomerne dobre definovaná. Do 1 roku umrie 25% pacientov, 30% podstúpi amputáciu a 45% bude nažive s oboma dolnými končetinami. Viac než 60% pacientov s CLI umrie do 5 rokov.

V poslednom desaťročí je zaznamenaný výrazný nárast CLI, nielen diabetikov. Ide o závažný celospoločenský problém, pretože sa počet ľudí s týmto ochorením každoročne zvyšuje a stúpa aj množstvo závažných komplikácií, ktoré môžu viesť k trvalej invalidite, v krajnom prípade k smrti.

Kritická ischémia dolných končatín u diabetických pacientov je veľmi závažným, život ohrozujúcim stavom. Toto ochorenie je spôsobené zhoršením cievneho zásobenia postihnutej oblasti, upchatím ciev a následne neprekrvením tkaniva dolných končatín s rizikom amputácie členka alebo celej končatiny. U diabetických pacientov spôsobuje tvorbu nehojacich sa defektov a rán. Pre každého diabetika s touto diagnózou je preto definitívna strata končatiny reálnou hozbou.

Jedná sa väčšinou o diabetických pacientov s vekom nad 50 rokov, u ktorých lekári vyčerpali všetky dostupné možnosti endovaskulárnej chirugickej liečby a čaká ich amputácia nohy. Sú to pacienti, ktorí už majú za sebou dlhý pobyt v nemocnici, absolvovali katetrizačné zákroky alebo majú bypass, mnohokrát už prišli o prsty alebo časť končatiny a majú rad komplikácií. Trpia chronickými bolesťami, berú lieky a často sú pripútaní na invalidný vozík. Nie je výnimkou, že už dlhodobo žijú bez jednej nohy.

Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II).

Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, TASC II Working Group. J Vasc Surg. 2007 Jan; 45 Suppl S():S5-67.

Infrainguinal revascularization because of claudication: total long-term outcome of endovascular and surgical treatment. Jämsén TS, Manninen HI, Tulla HE, Jaakkola PA, Matsi PJ, J Vasc Surg. 2003 Apr; 37(4):808-15.

Hlavnou príčinou CLI je ischémia v dôsledku prevažne aterosklerotického postihnutia tepien dolných končatín, prípadne v kombinácii s ďalšími rizikovými faktormi (diabetická mikroangiopatia, periferná diabetická polyneuropatia).

 

Hlavné rizikové faktory rozvoja CLI

 • Vek > 50 + jeden z rizikových faktorov aterosklerózy (fajčenie, dyslipidémia, hypertenzia, DM)
 • Vek > 70 bez ohľadu na rizikové faktory
 • Klinické známky ischemickej choroby dolných končatín
 • Bolesti dolných končatín pri záťaži
 • Abnormality pulzu na tepnách dolných končatín pri fyzikálnom vyšetrení
 • Známe iné manifestácie aterosklerózy (koronárna, karotická, renálna)

Pacienti vhodní pre liečbu metódou angiocell – bunková terapia:

 • chronická kritická končatinová ischémia Rutherford 4–6, Fontaine III nebo IV
 • vyčerpané možnosti základnej konzervatívnej a revaskularizačnej liečby (bypass, angioplastika)
 • vek viac než 18 rokov
 • podpísaný informovaný súhlas s výkonom
 • bez akútnych komplikácií CLI vyžadujúcich amputáciu končatiny

→ Aplikácia – Postup liečby CLI pomocou bunkovej terapie